pasypl

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

     Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

Τηλ./Φαξ:2103804404 - 6932455999

          e-mail: pasypl@pasypl.gr

              http://www.pasypl.gr

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Χειριστής Εισαγωγής Στοιχείων σε Η/Υ (Computer Operator)

Ποιος είναι και με τι ασχολείται

Ειδικευμένος υπάλληλος ο οποίος ασχολείται με την εισαγωγή στοιχείων σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Τα καθήκοντα της θέσης του

Με βάση τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία του, εκτελεί τους κατάλληλους χειρισμούς για την ορθή και ασφαλή εισαγωγή στον η/υ διαφόρων τύπων πληροφορικών στοιχείων. Προετοιμάζει κατάλληλα τα στοιχεία πληροφοριών τα οποία καταχωρεί στον Η/Υ, μέσω Οθόνης Οπτικής Καταγραφής, με χειρισμό συσκευών εισαγωγής στοιχείων όπως ενδεικτικά πληκτρολόγιο, ποντίκι, trackball, barcode ή/και φυσικούς χειρισμούς κίνησης, αφής ή φωνητικούς. Για την εισαγωγή των στοιχείων λειτουργεί εφαρμογές και πακέτα λογισμικού, καταχωρώντας τα στοιχεία σε κατάλληλα προγράμματα και φόρμες εισαγωγής στοιχείων. Ελέγχει την ορθή εισαγωγή των στοιχείων για την ασφαλή εξαγωγή των σχετικών πληροφοριών και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας (backup) όπου απαιτείται. Για την απρόσκοπτη εκμετάλλευση του Η/Υ, λειτουργεί προγράμματα αποτροπής ιών και βασικής συντήρησης του υπολογιστικού συστήματος, των αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών συσκευών του.

 


 

 

Χειριστής συστήματος Η/Υ (Computer system operator)

Ποιος είναι και με τι ασχολείται

Ειδικευμένος τεχνικός υπάλληλος ο οποίος λειτουργεί - κυρίως σε μεγάλα κέντρα πληροφορικής - συστήματα υπολογιστών κα τα περιφερειακά τους (μονάδες δίσκων, εκτυπωτές, scanner, switch, modem, router κλπ.). Εργάζεται συνήθως σε δημόσιες υπηρεσίες και δημοτικές αρχές που επεξεργάζονται  μεγάλο όγκο δεδομένων και πληροφοριών.

Τα καθήκοντα της θέσης εργασίας του

Με βάση τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία του, αποδίδει πληροφορίες και εκπληρώνει καθήκοντα χρησιμοποιώντας κύριες λειτουργίες του συγκεκριμένου Λειτουργικού Συστήματος (operation system) που είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό υπολογιστή/εξυπηρετή. Φορτώνει δίσκους και άλλες αποθηκευτικές διατάξεις,  λειτουργεί προγράμματα και έτοιμες ρουτίνες, λαμβάνει δράση όταν παρουσιάζονται απρόσμενα προβλήματα. Δημιουργεί νέα αρχεία δεδομένων όταν απαιτείται, λαμβάνει τα απαραίτητα αντίγραφα ασφαλείας πληροφοριών (security  system & data backup), και εκτελεί καθήκοντα καθημερινής συντήρησης.

 


 

 

Τεχνικός/Διαχειριστής δικτύου Η/Υ (Network administrator)

Ποιος είναι και με τι ασχολείται

Ειδικευμένος τεχνικός υπάλληλος ο οποίος ελέγχει και επιβεβαιώνει την λειτουργικότητα του δικτύου του υπολογιστή/ών σε μια οργάνωση συστημάτων ή σε μια ομάδα οργανώσεων.

Τα καθήκοντα της θέσης του

Με βάση τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία του, αναγνωρίζει και επιδιορθώνει  οποιαδήποτε δικτυακό πρόβλημα και βλάβη υλικού ή παραγγέλλει υπηρεσίες από ειδικευμένο εξωτερικό φορέα. Επιβεβαιώνει την προστασία των πληροφοριών που διακινούνται στο δίκτυο, παρέχει τεχνική υποστήριξη προστασίας από ιούς και κακόβουλους χρήστες, προσαρμόζει την δικτυακή λειτουργία στις απαιτήσεις των χρηστών, εγκαθιστά ή διευθετεί την εγκατάσταση νέου υλικού (hardware) όπως υπολογιστές, εξαρτήματά τους, περιφερειακές συσκευές  και νέου λογισμικού (software), παραμετροποιεί νέο ή υφιστάμενο υλικό και λογισμικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και του δικτύου, ή τις απαιτήσεις της εφαρμογής  και των χρηστών. Εκπαιδεύει τους χρήστες στην βασική λειτουργία του υλικού, την διεπαφή τους με το δίκτυο, την διασύνδεση του τοπικού δικτύου (lan), του ευρύτερου δικτύου (wan) της οργάνωσης των υπολογιστικών συστημάτων, και του διαδικτύου (internet).

 


 

 

Προγραμματιστής εφαρμογών Η/Υ (Computer application programmer)

Ποιος είναι και με τι ασχολείται

Ειδικευμένος τεχνικός υπάλληλος ο οποίος συγγράφει και αναπτύσσει πρωτογενή προγράμματα για ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τα καθήκοντα της θέσης εργασίας του

Με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία του, στα καθήκοντά του  περιλαμβάνονται: ανάλυση του συγκεκριμένου έργου για το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί το πρόγραμμα, συζητήσεις με τους τελικούς χρήστες για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, επίλυση προβλημάτων, πιθανές αλλαγές στα αρχικά σχέδια, περιγραφή στοιχείων με τα οποία θα λειτουργεί (¨τρέχει¨) το πρόγραμμα και τον αλγόριθμός του (περιγραφή της επεξεργασίας βήμα προς βήμα), δημιουργία (κωδικοποίηση) των προγραμμάτων σε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, δοκιμή της λειτουργίας του προγράμματος χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εφαρμογές, χρήση δοκιμαστικών στοιχείων για την εύρεση και αφαίρεση των λαθών στον  πηγαίο πρόγραμμα (κώδικα), εφαρμογή προγραμμάτων για αναγνώριση λαθών προγραμματισμού και την αφαίρεσή τους, εκπαίδευση των τελικών χρηστών του προγράμματος, διορθώσεις του ήδη λειτουργικού προγράμματος σύμφωνα με παρατηρήσεις/απαιτήσεις του χρήστη της εφαρμογής, αποτύπωση (documentation) διαγραμμάτων ροής του προγράμματος (block diagram & flow chart) και συγγραφή του εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής, ενημέρωση και αναβάθμιση (update) των προγραμμάτων, παρουσίαση προγράμματος σε άλλους χρήστες καθώς και στην Διοίκηση. Στο έργο του αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας του υλικού μέρους των Η/Υ τα οποία, σύμφωνα με τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία του, επιλύει με τεχνικά μέσα και προγραμματιστικά εργαλεία. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες Η/Υ των υπηρεσιών και δύναται με την ειδίκευσή του, να επιλύει τεχνικά και λειτουργικά θέματα ή βλάβες υλικού (Hardware) και λογισμικού (Software) που ανακύπτουν.

 


 

 

Αναλυτής συστημάτων Η/Υ  (Computer system analyst)

Ποιος είναι και με τι ασχολείται

Ειδικευμένος τεχνικός υπάλληλος ο οποίος έχει ως έργο να αναλύει, να σχεδιάζει, να ελέγχει και να θέτει σε λειτουργία συστήματα η/υ και ολοκληρωμένων εφαρμογών για την επεξεργασία και μεταφορά πληροφοριών καθώς την υποστήριξη ελέγχου δραστηριοτήτων σε διάφορα επίπεδα χρήσεων.

Τα καθήκοντα της θέσης εργασίας του

Με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία του, στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται:  ανάλυση των αιτημάτων του χρήστη της εφαρμογής, των συνθηκών, του περιβάλλοντος και των χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα οποία πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα, συζητήσεις με τους τελικούς χρήστες για τη μορφή των εξόδων (outputs) του συστήματος, επίλυση των προβλημάτων, πιθανές αλλαγές στα αρχικά αιτήματα των χρηστών, προτάσεις για τον τελικό σκοπό του συστήματος, για την συνολική του κατασκευή και για τη συνεργασία του με ήδη υπάρχοντα συστήματα καθώς και σύνδεση με μεγάλα δίκτυα υπολογιστών, προτάσεις για τρόπους ανανέωσης ήδη υπαρχόντων συστημάτων, περιγραφή στοιχείων με τα οποία θα δουλεύουν τα σχεδιαζόμενα συστήματα και ο αλγόριθμος τους (τρόποι επεξεργασίας βήμα προς βήμα), επιλογή και αγορά λειτουργικών προγραμμάτων, μηχανημάτων, ενσωμάτωση του δημιουργημένου ή του έτοιμου (αγορασμένου) προγράμματος στους υπολογιστές του συστήματος, έλεγχος λειτουργίας και σωστής ροής του συστήματος με τη χρήση συγκεκριμένων στοιχείων του χρήστη, χρήση δοκιμαστικών προγραμμάτων για την εύρεση και διόρθωση των λαθών στα προγράμματα, επεξεργασία των οδηγιών χρήσης για την ορθή χρήση και συντήρηση του συστήματος και τον εμπλουτισμό του με στοιχεία (τεκμηρίωση), εκπαίδευση των αποδεκτών του συστήματος και πληροφόρησή τους για την χρησιμότητά του, πιθανές αλλαγές του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, επίδειξη καινούργιων προγραμμάτων / εφαρμογών στην Διοίκηση.

 

 


 

Διαχειριστής βάσης δεδομένων υπολογιστικών συστημάτων (Data Base Administrator)

Ποιος είναι και με τι ασχολείται

Ειδικευμένος τεχνικός υπάλληλος ο οποίος ως προϊστάμενος εφαρμογών είναι υπεύθυνος για τις εφαρμογές υπολογιστών που του ανατίθενται όπως ενδεικτικά: αρχεία δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα, προγράμματα που επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων στον τομέα ευθύνης της υπηρεσίας του κ.ά.

Τα καθήκοντα της θέσης εργασίας του

Με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία του, σχεδιάζει, προδιαγράφει και λειτουργεί τις βάσεις δεδομένων, βελτιστοποιεί τις δομές δεδομένων, ενώνει  αρχεία δεδομένων, αποτυπώνει τις προδιαγραφές των αρχείων για εκτύπωση, επιμελείται την αποθήκευση των δεδομένων, παρέχει προστασία με απόδοση κωδικών για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των συστημάτων και εφαρμογών, εξασφαλίζει προστασία από ιούς και παρέχει στους χρήστες κατευθύνσεις και συμβουλές. Εισηγείται και μεριμνά για την αγορά, την εγκατάσταση και παράδοση νέου υλικού και λογισμικού, παρέχει υπηρεσίες για μη συνήθεις καταστάσεις κατά τη διάρκεια χρήσης των εφαρμογών, επικοινωνεί με  προμηθευτές και διαχειρίζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                 pasypl

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

     Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

Τηλ./Φαξ:2103804404 - 6932455999

          e-mail: pasypl@pasypl.gr

              http://www.pasypl.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  Αρ. 111/12

 

Θέμα: Γνωμοδότηση καθηκόντων Ειδικευμένου Τεχνικού προσωπικού της Ειδικότητας Προγραμματιστή Η/Υ.

Αναφορικά με το ερώτημα για την αληθή έννοια ειδικότητας του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (Πληροφορικής) και συγκεκριμένα αυτής των ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ, από πλήθος Υπ. Αποφάσεων, Π.Δ. και Νόμων προκύπτει ότι, οι υπηρετούντες υπάλληλοι με τα προβλεπόμενα ισχύοντα τυπικά προσόντα είναι ενταγμένοι σε Τεχνικούς Κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ (παλαιότερα σχολών τεχνικών-εργοδηγών που καταργήθηκαν με τον ν. 576/77).

Είναι πρόδηλα σαφές, από την ονομασία των σχολών που αποφοιτούν, τα μαθήματα που διδάσκονται, τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που αποκτούν και την ενασχόλησή τους κατά την εργασία ότι, οι υπάλληλοι της ανωτέρω ειδικότητας προγραμματιστών Η/Υ, που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις και ασκούν τα καθήκοντά τους, ανήκουν και εργάζονται σε Τεχνικό Κλάδο της κατά περίπτωση Δημόσιας ή Δημοτικής Υπηρεσίας ανεξάρτητα του εάν η ονομασία του κλάδου, του οικείου οργανισμού, αναφέρεται πιθανά με άλλη  ή αντίστοιχη ονομασία.

Στα προηγούμενα εξάλλου συνηγορεί και το πραγματικό γεγονός ότι δεν υπάγονται ή υπηρετούν σε Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία οποιασδήποτε υπάρχουσα Δ/νσης της όποιας υπηρεσιακής μονάδας, αλλά αντίθετα και κατά πάγια συνήθως πρόβλεψη, σε αυτοτελή Διεύθυνση, Τμήμα ή Γραφείο Πληροφορικής και η οργανική έλλειψη τέτοιας υπηρεσιακής μονάδας δημιουργεί στην προηγούμενη αλλά και στους υπαλλήλους πλήθος οικονομικών, θεσμικών και εργασιακών προβλημάτων.

Συνοψίζοντας τεκμαίρεται ότι, οι εργαζόμενοι με τα αντίστοιχα καθήκοντα υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ,  ανήκουν κατ’ ουσία και σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, σε Τεχνικό ομώνυμο κλάδο όπως ακριβώς προβλέπεται σε πλήθος οργανισμών Υπουργείων και επίσης στον Οργανισμό της Γ.Γ.Π.Σ. (ΚΕΠΥΟ) όπου είναι ενταγμένοι και υπηρετούν 900 περίπου τεχνικοί υπάλληλοι (Προγραμματιστές, Αναλυτές, Ηλεκτρονικοί και Μηχανικοί κ.ά,),

 

     Παρακαλούνται οι Δ/νσεις προσωπικού των Υπηρεσιών,  να λαμβάνουν  ιδιαίτερη μνεία σε θέματα που προκύπτουν σχετικά με την συγκεκριμένη ειδικότητα, καθόσον οποιαδήποτε άλλη στάση δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους καθού απευθύνεται,,  με επιπτώσεις στην καθημερινή ενασχόληση των υπηρετούντων σε θέσεις της αναφερόμενης ειδικότητας, ενώ έρχεται και ενάντια στο περί ίσης και δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών Υπουργείων ή εν γένει υπηρεσιών.

     Παρακαλούνται επίσης, τα Υπηρεσιακά συμβούλια, να εξετάζουν το πραγματικό έργο που επιτελούν οι υπάλληλοι της εν λόγω ειδικότητας και να μην ερμηνεύουν νόμους και διατάξεις με στενότητα σκέψης και στείρα ερμηνεία των νόμων, καθόσον αυτό έρχεται εν τέλει, σε ευθεία σύγκρουση με τον κύριο σκοπό της κάθε Υπηρεσιακής μονάδας που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση και στήριξη των εργαζομένων ώστε οι τελευταίοι να προάγουν με την εργασία τους τον ουσιαστικό ρόλο και την προσφορά της Δημόσιας και Δημοτικής υπηρεσίας προς την κοινωνία και τους πολίτες της.

 

Στην προσπάθεια επίλυσης χρόνιων προβλημάτων του κλάδου μας, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επίλυση καθεστώτων προβλημάτων με όποιο αγωνιστικό, διοικητικό ή ένδικο μέσο απαιτηθεί, προβάλλοντας την πεποίθηση ότι η σωστή αξιοποίηση και αξιοκρατία των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις σπουδές, τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητές τους, συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη κάθε υπηρεσιακού στόχου και προωθεί την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα του έργου τους, καθόσον είναι «κοινό μυστικό» ότι απογοητευμένος εργαζόμενος ισοδυναμεί, κατ’ ουσία και πράξη, με απώλεια εργαζόμενου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ρόλου και των στόχων, κάθε αναξιοκρατικής τέτοιας Υπηρεσιακής μονάδας.

 

" Τέλος παρακαλούνται οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την ανάρτηση της παρούσης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Διαύγειας» στον Ιντερνετικό ιστό.

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η ενεργητική συνεργασία μαζί σας είναι προς όφελος της πολιτείας, των μελών της και του δημόσιου συμφέροντος.

 

 

Πίνακας αποδεκτών

Σχετ. 1/11/12                                

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

         pasypl

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

           ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 


 

 

 

ethnos

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γλάδστωνος 10 – 10677 Αθήνα

Τηλ./ fax: 2103804404 - 6932455999

e-mail:pasypl@pasypl.gr

http://www.pasypl.gr