ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

«Για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των έμμισθων πολιτικών υπαλλήλων μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανογραφικών Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων»

 

Στην Αθήνα σήμερα 29 Νοεμβρίου 2002, οι υπογράφοντες την παρούσα αφενός Σταύρος Μπένος. Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας, αριθμ. 15 ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου οι εκπρόσωποι της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανογραφικών Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων» (ΠΟΜΗΔΟ), Τρύφων Πέππας, Πρόεδρος και Παναγιώτης Κουτάς, Γενικός Γραμματέας, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα παρακάτω, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 8 και 13 του ν. 2738/99:

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι έμμισθοι πολιτικοί υπάλληλοι,  που εργάζονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανογραφικών Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων.

 

Άρθρο 2

Συμφωνείται η σύσταση Ομάδας Εργασίας στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, στην οποία θα μετέχουν, μεταξύ των άλλων, εκπρόσωποι από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και την ΠΟΜΗΔΟ, με αντικείμενο τη μελέτη και την υποβολή προτάσεων για τη σύσταση Επιμελητηρίου Πληροφορικής.

          Τα πορίσματα της Επιτροπής θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές μέχρι τις 30 Μαΐου 2003.

 

Άρθρο 3

          Συμφωνείται η αύξηση του ποσού προμήθειας ειδικών γυαλιών στους υπαλλήλους που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας και οι οποίοι εργάζονται στα μηχανογραφικά κέντρα σε οθόνες οπτικής καταγραφής μέχρι του ποσού των 123,25 ΕΥΡΩ (42.000 δρχ.)

          Η χορήγηση του ποσού θα γίνεται βάσει βεβαίωσης που θα δίδεται στον υπάλληλο από την πρωτοβάθμια κλαδική συνδικαλιστική οργάνωση που υπάγεται στην ΠΟΜΗΔΟ.

 

Άρθρο 4

          Συμφωνείται, στους οργανισμούς των υπηρεσιών, οι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πληροφορικής να έχουν τη δυνατότητα προαγωγής στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή και στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Άρθρο 5

          Τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας των υπαλλήλων, που αναφέρονται στην παρούσα και προβλέπονται από το νόμο, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις κ.α., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά ή δεν αντιτίθενται με τις διατάξεις της ρούσας ε.σ.σ.

 

Άρθρο 6

          Η παρούσα Συμφωνία ισχύει από την καταχώρησή της, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 5 του ν. 2738/99.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΜΗΔΟ

 

Ο Υφυπουργός

 

Σταύρος Μπένος

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Τ. Πέππας

 

Π. Κουτάς