ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Ε.Π.ΕΛ.

 

Άρθρο 1.

Σύσταση.

Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιμελητήριο Πληροφορικής Ελλάδας (Ε.Π.ΕΛ.)», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και έχει περιφερειακή διάρθρωση. Το Ε.Π.ΕΛ. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Άρθρο 2.

Σκοπός του Ε.Π.ΕΛ..

1. Το Ε.Π.ΕΛ. έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την αξιοποίηση τους για την αυτοδύναμη οικονομική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας.

 

2. Το Ε.Π.ΕΛ. στα πλαίσια του σκοπού του είναι τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας και ιδιαίτερα :

α) μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση, ή αίτηση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια, οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα ΤΠΕ.

β) γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας του που αφορά στην ΤΠΕ.

γ) συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά τον εξοπλισμό και τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.

δ) παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών που αφορούν στην ΤΠΕ.

ε) συμβάλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού της ΤΠΕ σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας.

στ) ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

ζ) μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.

3. Το Ε.Π.ΕΛ. διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες επαγγελματικής επάρκειας των πληροφορικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τηρεί τα μητρώα των πληροφορικών και επωνυμιών συναφών Οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, μεριμνά για την είσπραξη των νόμιμων αμοιβών τους όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, μετεκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση τους, εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό έντυπο και άλλες ειδικές εκδόσεις, ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των πληροφορικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του, μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του και ασκεί σ’ αυτά πειθαρχική εξουσία όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του νόμου.

 

 

Άρθρο 3

Μέλη του Ε.Π.ΕΛ..

Τα μέλη του Ε.Π.ΕΛ. διακρίνονται σε Τακτικά, Πάρεδρα, Δόκιμα, Συλλογικά και Επίτιμα.

1. Τακτικά μέλη του Ε.Π.ΕΛ. είναι υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων των Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης ή Ισοτίμων Σχολών ή Τμημάτων του Εξωτερικούς στους Τομείς της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (Διαχείριση Πληροφοριών) (ΤΠΕ).

 

2. Πάρεδρα μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους:

α) Οι πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων των Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης ή Ισοτίμων Σχολών ή Τμημάτων του Εξωτερικού που έχουν επαγγελματική εμπειρία δεόντων αποδεικνυομένη 3 ετών τουλάχιστον στους Τομείς ΤΠΕ.

β) Οι μη πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εργαζόμενοι στους Τομείς ΤΠΕ κατέχοντες πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας και επαγγελματική εμπειρία δεόντως αποδεικνυομένη 3 ετών τουλάχιστον στους Τομείς αυτούς.

γ) Τα πάρεδρα μέλη δύνανται να γίνουν τακτικά μέλη μετά από τριετή εργασία, από την εγγραφή τους, στους Τομείς ΤΠΕ.

3. Δόκιμα μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους οι σπουδαστές Σχολών ή Τμημάτων των Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης ή Ισοτίμων Σχολών ή Τμημάτων του Εξωτερικού ή σπουδαστές των ΙΕΚ και ΤΕΕ στους Τομείς ΤΠΕ, έτσι ώστε να συνδέεται και να αναπτύσσεται εποικοδομητικά η σχέση της σπουδάζουσας κοινότητας με τα μέλη του Ε.Π.ΕΛ. και την αγορά εργασίας, δηλαδή με την επαγγελματική και παραγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών.

4. Συλλογικά μέλη εγγράφονται μετά από αίτησή τους και έγκρισή της από την Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμοί, Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, κλπ. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

5. Επίτιμα μέλη εγγράφονται μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής και απόφαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Ε.Π.ΕΛ., Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό που έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει εξαιρετικές ή και ειδικές υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων του Ε.Π.ΕΛ.

 

Δεν μπορεί να είναι κανείς μέλος του Ε.Π.ΕΛ.

α) όταν βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη

β) όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για το χρόνο που εκτίει την ποινή του.

 

Άρθρο 4.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών του Ε.Π.ΕΛ..

1. Τα τακτικά μέλη του Ε.Π.ΕΛ. έχουν τα δικαιώματα :

α) να εκλέγουν και να εκλέγονται για όλα τα όργανα του Ε.Π.ΕΛ. εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

β) να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Ε.Π.ΕΛ. για την εκπλήρωση του σκοπού του.

γ) να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του Ε.Π.ΕΛ. και των Αντιπροσωπειών των περιφερειακών τμημάτων χωρίς όμως δικαίωμα λόγου η ψήφου αν δεν είναι μέλη τους.

δ) να ζητούν από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.ΕΛ. ενημέρωση για κάθε θέμα που αφορά τις δραστηριότητες του και να λαμβάνουν τις περιοδικές εκδόσεις του.

2. Τα τακτικά μέλη του Ε.Π.ΕΛ. μετά την συνταξιοδότησή τους έχουν τα δικαιώματα των περιπτώσεων β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου και μπορούν να εκλέγονται ως μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων.

3. Τα επίτιμα μέλη του Ε.Π.ΕΛ. μετά την συνταξιοδότησή τους έχουν τα δικαιώματα των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1.

4. Όλα τα μελή του Ε.Π.ΕΛ. έχουν την υποχρέωση να συμβάλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του.

5. Τα τακτικά μέλη του Ε.Π.ΕΛ. έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις διάφορες κατά περίπτωση δραστηριότητες του Ε.Π.ΕΛ., να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον κώδικα δεοντολογίας των πληροφορικών και τους σχετικούς με την άσκηση του επαγγέλματος νόμους και κανονισμούς, να συμμορφώνονται με τις νόμιμες αποφάσεις των εκλεγμένων οργάνων του Ε.Π.ΕΛ., να εκτελούν τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, να παρουσιάζονται όταν καλούνται νόμιμα στις πειθαρχικές αρχές και να καταβάλουν τη προβλεπόμενη εισφορά τους.

 

Άρθρο 5.

Περιφερειακή διάρθρωση του Ε.Π.ΕΛ..

1. Η περιφερειακή διάρθρωση του Ε.Π.ΕΛ. στηρίζεται στα περιφερειακά τμήματα που ιδρύονται, καταργούνται ή αναδιαρθρώνονται έτσι ώστε η κατά τόπο αρμοδιότητα τους να ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές συνθήκες, τη διοικητική διαίρεση και την κατανομή του τεχνικού δυναμικού Πληροφορικής της Χώρας.

 

2. Η ίδρυση, κατάργηση ή αναδιάρθρωσή των περιφερειακών τμημάτων γίνεται με Π. Δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Αντιπροσωπείας του Ε.Π.ΕΛ.. Με το σχετικό Π. Δ/γμα ρυθμίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη σύσταση, περιφερειακού τμήματος, την έδρα, την κατά τόπο αρμοδιότητα, την αναδιάρθρωσή υπαρχόντων περιφερειακών τμημάτων, τα προσωρινά όργανα μέχρι τις πρώτες εκλογές και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Τα περιφερειακά τμήματα του Ε.Π.ΕΛ. αποτελούν την έκφραση του Ε.Π.ΕΛ. στην περιοχή τους, ασκούν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς του Ε.Π.ΕΛ. για κάθε θέμα που έχει σχέση με την περιφέρεια τους και ιδίως :

α) προωθούν την πολιτική του Ε.Π.ΕΛ. στην περιφέρεια τους.

β) συμβάλουν στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής του Ε.Π.ΕΛ. σε γενικά θέματα και μεταφέρουν γι’ αυτά τον προβληματισμό και τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα.

γ) ασκούν την πειθαρχική διαδικασία σε πρώτο βαθμό όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις

δ) αντιμετωπίζουν επί τόπου τα προβλήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου Συντάξεως και Κλάδου Υγείας που ανήκουν οι Πληροφορικοί.

ε) ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα της περιφέρειας.

4. Μέλη των περιφερειακών τμημάτων του γίνονται υποχρεωτικά μέλη του Ε.Π.ΕΛ. που έχουν είτε μόνιμη κατοικία είτε επαγγελματική έδρα στην περιοχή των τμημάτων. Η εγγραφή σε περισσότερα από ένα τμήματα απαγορεύεται.

5. Η περιφερειακή διάρθρωση του Ε.Π.ΕΛ. συμπληρώνεται, για τους νομούς που δεν εδρεύει το Ε.Π.ΕΛ. ή περιφερειακό του τμήμα, με τη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών του άρθρου 14.

 

 

Άρθρο 6.

Όργανα του Ε.Π.ΕΛ..

1. Κεντρικά όργανα του Ε.Π.ΕΛ. είναι :

α) η Αντιπροσωπεία

β) η Διοικούσα Επιτροπή

γ) ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής,

δ) οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων.

2. Περιφερειακά όργανα του Ε.Π.ΕΛ. είναι :

α) Η Ολομέλεια Περιφερειακού Τμήματος

β) η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος,

γ) οι Νομαρχιακές Επιτροπές

3. Όργανα για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου στα μέλη του Ε.Π.ΕΛ. είναι τα πρωτοβάθμια και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

4. Στο Ε.Π.ΕΛ. λειτουργούν επίσης μόνιμες και έκτατες επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων στην έδρα ή στα περιφερειακά τμήματα όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 13.

5. Για τους υπαλλήλους του Ε.Π.ΕΛ. λειτουργούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των ν.π.δ.δ..

 

Άρθρο 7.

Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ..

1. Η Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ. είναι το ανώτατο όργανο του Ε.Π.ΕΛ. αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του και έχει αρμοδιότητα :

α) την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και την άρση της εμπιστοσύνης της,

β) τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων στα πλαίσια των οποίων κινούνται όλα τα όργανα του,

γ) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού της επιστημονικής και λοιπής δραστηριότητας του Ε.Π.ΕΛ.,

δ) τον έλεγχο και προέγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και οικονομικού απολογισμού του Ε.Π.ΕΛ.,

ε) την έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των μονίμων επιτροπών της έδρας του Ε.Π.ΕΛ. που προβλέπονται από το άρθρο 15 μετά εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Π.ΕΛ.,

στ) την ανακήρυξη επίτιμων μελών.

2. Η Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ. αποτελείται :

α) από 35 αιρετά μέλη.

β) από τα μέλη Επιστημονικών – Τεχνικών Επιτροπών Ειδικοτήτων του άρθρου 10.

γ) από τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει εκλεγμένοι Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι ή Γενικοί Γραμματείς της Διοικούσας Επιτροπής στην προηγούμενη θητεία και

δ) από τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει εκλεγμένοι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς της Αντιπροσωπείας του Ε.Π.ΕΛ. στην προηγούμενη θητεία.

3. Τα αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας εκλέγονται με άμεση καθολική μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών και με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο. Ο αριθμός μελών της Αντιπροσωπείας κατά περιφερειακό τμήμα είναι ανάλογος προς τα μέλη του τμήματος σε σχέση προς το ολικό αριθμό των μελών του Ε.Π.ΕΛ. και όχι όμως μικρότερος από δυο για περιφέρειες με ένα νομό, τρία για περιφέρειες με δυο ή τρεις νομούς και τέσσερα για περιφέρειες με περισσότερους νομούς. Ο περιορισμός που απορεί από την εφαρμογή της διάταξης αυτής γίνεται αναλογικά από τα τμήματα στα οποία αντιστοιχούν δέκα και άνω μέλη. Ο αριθμός των μελών κατά περιφέρεια προσδιορίζεται και ανακοινώνεται με την προκήρυξη των εκλογών, όπως ειδικότερα ορίζεται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγρ. 6 του άρθρου 16. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής θεωρούνται ως ξεχωριστά περιφερειακά τμήματα : α) οι Νόμοι Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας β) οι Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κυκλάδων γ) οι Νομοί Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας και δ) ο Νομός Αττικής.

4. Για την εφαρμογή των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 2 εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που έχουν μείνει στο αξίωμα τουλάχιστον τα δυο τρίτα του χρόνου της θητείας. Αν δεν υπάρχουν πρόσωπα για την κατάληψη ορισμένων ή όλων των θέσεων των περιπτώσεων αυτών η Αντιπροσωπεία νόμιμα λειτουργεί με κενές τις θέσεις αυτές.

5. Η Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ανακήρυξη των μελών της από τον Πρόεδρο της προηγούμενης Αντιπροσωπείας, ο οποίος και προεδρεύει στη συνεδρίαση ως την εκλογή του προέδρου της. Σε περίπτωση ελλείψεως, κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου τα καθήκοντα του ασκούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο Πρόεδρος της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής ή το αρχαιότερο στην Επετηρίδα του Ε.Π.ΕΛ. μέλος της νέας Αντιπροσωπείας.

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση η Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ.:

α) εκλέγει από τα μέλη της για όλη τη θητεία της με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της Αντιπροσωπείας που αποτελούν το Προεδρείο της.

β) εκλέγει στη συνέχεια τη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ. όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8. Στην πρώτη αυτή ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 9 και 10 για την απαρτία και πλειοψηφία, αλλά οι διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 2. Στις αμέσως προσεχείς συνεδριάσεις της η Αντιπροσωπεία εκλέγει τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Ε.Π.ΕΛ. για όσους νομούς δεν υπάγονται σε περιφερειακά τμήματα εκτός από το Νόμο Αττικής όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 14.

6. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί σε κάθε περίπτωση την Αντιπροσωπεία και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν υπάρχει μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου. Ο Γενικός Γραμματέας με την βοήθεια υπαλλήλων του Ε.Π.ΕΛ. φροντίζει για την τήρηση συνοπτικών πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ε.Π.ΕΛ. μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Π.ΕΛ., όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 9.

7. Η Αντιπροσωπεία συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το 2μηνο ή έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Αντιπροσωπεία μέσα σε δέκα (10) μέρες αν αυτό το ζητήσει α) το 1/5 των μελών της ή β) η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ..

8. Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητήσει η Αντιπροσωπεία και η σειρά συζήτησής τους γίνεται από τον Πρόεδρο. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά θέματα που έχει ζητήσει η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ. ή το ένα δέκατο των μελών της Αντιπροσωπείας του Ε.Π.ΕΛ..

9. Η Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ. βρίσκεται σε απαρτία με τη παρουσία του ½ των μελών της. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 5 – 10 ημερών με τα ίδια ακριβώς θέματα οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του 1/3 των μελών της. Ο χρόνος της δεύτερης αυτής σύγκλησής της προσδιορίζεται μαζί με την πρόσκληση για την αρχική σύγκληση της Αντιπροσωπείας. Αν και στη δεύτερη αυτή σύγκληση δεν επιτευχθεί απαρτία τότε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιλαμβάνεται υποχρεωτικά η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ. που στην περίπτωση αυτή ασκεί την αρμοδιότητα της Αντιπροσωπείας πλην των περιπτώσεων α, γ, δ, και στ της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου. Για την περίπτωση δ της παρ. 1 αποφασίζει ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

10. Οι αποφάσεις της Αντιπροσωπείας λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της, εκτός από τις περιπτώσείς που ο νόμος απαιτεί ισχυρότερη πλειοψηφία.

11. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια δεν επιτρέπεται όμως η ανάμιξη στις συζητήσεις των μη μελών της. Στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας μπορούν να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο και οι Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών τμημάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι μέλη της.

Ο Πρόεδρος ή η Αντιπροσωπεία μπορούν να καλέσουν στις συνεδριάσεις της υπαλλήλους του Ε.Π.ΕΛ. για να δώσουν πληροφορίες, καθώς επίσης και άλλα πρόσωπα για να ακούσουν τη γνώμη τους.

12. Αιρετά μέλη της Αντιπροσωπείας που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 3 (τρεις) συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίστανται υποχρεωτικά από τους επιλαχόντες του ψηφοδελτίου με το οποίο εκλέχτηκαν. Η αντικατάσταση γίνεται με απόφαση της Αντιπροσωπείας.

 

Άρθρο 8.

Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ..

 

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ. είναι το ανώτατο εκτελεστικό και  συντονιστικό όργανο του Ε.Π.ΕΛ. για την υλοποίηση της πολιτικής του, όπως αυτή διαμορφώνεται από την αντιπροσωπεία. Ειδικότερα η Διοικούσα Επιτροπή:

α) καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό.

β) καταρτίζει και υποβάλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία τον οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης Ε.Π.ΕΛ. για κάθε χρόνο που πέρασε.

γ) εκτελεί το πρόγραμμα και προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική συνεδρίαση της για την δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής πάνω σε σοβαρά θέματα.

δ) διαχειρίζεται την περιουσία του Ε.Π.ΕΛ..

ε) συνιστά και συγκροτεί τις μόνιμες επιτροπές της έδρας Ε.Π.ΕΛ. που έχουν εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ. σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 7 καθώς και τις έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας που προβλέπονται από το άρθρο 13.

στ) αποφασίζει σε όλα τα ζητήματα της αρμοδιότητας του Ε.Π.ΕΛ. που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία, με την φύλαξη των αρμοδιοτήτων των άλλων οργάνων του Ε.Π.ΕΛ..

ζ) καθορίζει τα τρέχοντα ζητήματα λειτουργίας του Ε.Π.ΕΛ. για τα οποία μεταβιβάζει στον Πρόεδρο της την αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης. Επίσης η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητες της στον Πρόεδρο της ή σε μέλη της και σε υπαλλήλους του Ε.Π.ΕΛ.. Οι πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής δημοσιεύονται στο Ενημερωτικό Έντυπο του Ε.Π.ΕΛ..

η) συντονίζει το επιστημονικό έργο των Επιστημονικών – Τεχνικών Επιτροπών και των Επιτροπών και ομάδων του άρθρου 10.

θ) εκφράζει τις απόψεις του Ε.Π.ΕΛ. δημόσια μέσω του Προέδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου από την ίδια.

ι) εισηγείται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέματα.

ια) ορίζει τους εκπροσώπους του Ε.Π.ΕΛ. σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών ή οποιονδήποτε άλλων φορέων, εκτός αν την αρμοδιότητα αυτή ασκούν Διοικούσες Επιτροπές Περιφερειακών Τμημάτων ή οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Ε.Π.ΕΛ..

2. Η Διοικούσα Επιτροπή Αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπροέδρους (Α και Β Αντιπρόεδροι), το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, που αποτελούν το Προεδρείο, και δέκα μέλη που εκλέγονται όλοι από την Αντιπροσωπεία μεταξύ των μελών της στην ειδική συνεδρίαση που προβλέπεται από την παρ.5 του άρθρου 7.

Στην πρώτη σύγκληση της ειδικής αυτής συνεδρίασης απαιτείται απαρτία των 2/3 (δύο τρίτων) του όλου αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία αυτή η Αντιπροσωπεία συνέρχεται αυτοδίκαια μετά από τρεις μέρες, οπότε αρκεί για το σχηματισμό απαρτίας το ½ (ένα δεύτερο) του αριθμού των μελών της. Στην πρόσκληση για την ειδική αυτή συνεδρίαση αναγράφονται οι παραπάνω δύο ημερομηνίες διαδοχικών συγκλήσεων και καθορίζονται η ώρα και ο τόπος σύγκλησης της Αντιπροσωπείας.

Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία αφού εκλεγούν από την Αντιπροσωπεία ως ψηφολέκτες δύο μέλη της. Στην όλη εκλογή προηγείται η εκλογή των θέσεων του Προεδρείου και ακολουθεί η εκλογή των μελών. Για την εκλογή του Προεδρείου κατατίθενται στον Πρόεδρο ύστερα από πρόσκλησή του τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνουν πέντε πρόσωπα και να προτείνονται από τρία τουλάχιστον παρόντα μέλη της Αντιπροσωπείας. Αφού λήξει η παράδοση των ψηφοδελτίων των υποψηφίων, ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και ακολουθεί η ψηφοφορία. Τις θέσεις του Προεδρείου καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου που συγκεντρώνει ψήφους περισσότερους από το ½ (ένα δεύτερο) του όλου αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας και συγκεκριμένα Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος αναγραφόμενος στο ψηφοδέλτιο, Α΄ Αντιπρόεδρος ο δεύτερος, Β΄ Αντιπρόεδρος ο τρίτος, Γεν. Γραμματέας ο τέταρτος και Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας ο πέμπτος. Αν κανένα ψηφοδέλτιο δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία αυτή υποβάλλονται κατά όμοιο τρόπο νέα ψηφοδέλτια με τα αυτά ή άλλα πρόσωπα, πέντε επίσης κατά ψηφοδέλτιο προτεινόμενα από τρία τουλάχιστον παρόντα μέλη της Αντιπροσωπείας και ακολουθεί ψηφοφορία, εκλέγονται δε για τις θέσεις του Προεδρείου όλοι οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων με εφαρμογή κατά τα λοιπά των ανωτέρω. Μετά την εκλογή του Προεδρείου ακολουθεί η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής αφού κατατεθούν τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και πρόσωπα που απέτυχαν για τις θέσεις του Προεδρείου. Τα ψηφοδέλτια προτείνονται από τρία μέλη και η εκλογή γίνεται με απλή αναλογική κατά ψηφοδέλτιο υποψηφίων.

3. Οι επιτυχόντες ανακηρύσσονται αμέσως με πράξη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στα Κεντρικά Γραφεία του Ε.Π.ΕΛ.. Η πράξη δημοσιεύεται επίσης στο Ενημερωτικό έντυπο του Ε.Π.ΕΛ..

4. Ανάκληση της Διοικούσας Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας της μπορεί να αποφασιστεί από την Αντιπροσωπεία, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, με αίτηση η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/3 (ένα τρίτο) των μελών της. Αίτηση για ανάκληση μπορεί να υποβληθεί μετά από ένα χρόνο από την εκλογή ή από την τυχόν απόρριψη της προηγούμενης αίτησης. Η ανάκληση γίνεται δεκτή με πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Αντιπροσωπείας. Στην περίπτωση που γίνεται δεκτή η ανάκληση γίνεται νέα εκλογή από την Αντιπροσωπεία με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων με τις οποίες έγινε και η αρχική εκλογή Ανάκληση γίνεται επίσης και για μέλη που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις περισσότερο από τρεις μήνες. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για ανάκληση γίνεται είτε από τη Διοικούσα Επιτροπή είτε από το 1/3 (ένα τρίτο) των μελών της Αντιπροσωπείας και εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου για την αναπλήρωση τους.

5. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που παραιτείται ή οπωσδήποτε εκλείπει αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο σε σειρά προτίμησης υποψηφίου του ίδιου ψηφοδελτίου. Αν παραιτηθεί ή οπωσδήποτε εκλείψει ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Προεδρείου εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ. ο αντικαταστάτης του με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2. Μέχρι την αντικατάσταση η Διοικούσα Επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση με τα υπόλοιπα μέλη της. Η Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ. καλείται για την εκλογή σε δέκα μέρες.

6. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστο μια φορά το 15ήμερο ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών της.

7. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα οκτώ τουλάχιστον από τα μέλη της μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Εάν έχουν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι, μέχρι την εκλογή αντικαταστατών καθήκοντα Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής ασκεί ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ε.Π.ΕΛ..

8. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

9. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας μπορεί να παρίσταται και να λαμβάνει το λόγο στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου εκτός αν είναι και μέλος της.

 

Άρθρο 9.

Πρόεδρος του Ε.Π.ΕΛ..

1. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Π.ΕΛ. (πρόεδρος του Ε.Π.ΕΛ.) εκτός απ' τα καθήκοντά του ως Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής:

α) εκπροσωπεί γενικά το Ε.Π.ΕΛ.

β) διοικεί τις υπηρεσίες του Ε.Π.ΕΛ. και κατευθύνει τις ενέργειες των οργάνων του Ε.Π.ΕΛ. για την προώθηση της πολιτικής του, πάντοτε μέσα στα πλαίσια τα καθορισμένα από τη Διοικούσα Επιτροπή και την Αντιπροσωπεία

γ) επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής

δ) εντέλλεται τις πληρωμές του Ε.Π.ΕΛ. και υπογράφει τα εντάλματα ή άλλους σχετικούς τίτλους

ε) εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα

στ) υπογράφει τα άλλα έγγραφα του Ε.Π.ΕΛ.

ζ) ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η Διοικούσα Επιτροπή.

2. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει για ορισμένες από τις αρμοδιότητές του υπάλληλο του Ε.Π.ΕΛ..

3. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα του από τον Α΄ ή Β΄ Αντιπρόεδρο κατά σειρά.

Άρθρο 10 .

Επιστημονικές – Τεχνικές Επιτροπές του Ε.Π.ΕΛ..

1. Στην έδρα του Ε.Π.ΕΛ. λειτουργούν Επιστημονικές – Τεχνικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, μία για κάθε βασική ειδικότητα των μελών του, όπως ορίζεται στην παράγρ. 5 του άρθρου 4.

2. Κάθε Επιστημονική – Τεχνική Επιτροπή Ειδικότητας αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη που εκλέγονται με άμεση, μυστική, καθολική ψηφοφορία των μελών του Ε.Π.ΕΛ. της αντίστοιχης επιστημονικής ειδικότητας. Η εκλογή γίνεται με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο, όπως ειδικότερα ορίζεται με τα π. δ / τα του άρθρου 14.

3. Οι Επιστημονικές - Τεχνικές Επιτροπές Ειδικοτήτων είναι συμβουλευτικά όργανα, μελετούν με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα από παραπομπή από τη Διοικούσα Επιτροπή τα επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα που αναφέρονται στα ενδιαφέροντα της ειδικότητας, εισηγούνται για την κατάρτιση του προγράμματος επιστημονικής δραστηριότητας του Ε.Π.ΕΛ. και γνωμοδοτούν βοηθούμενα από επιτροπές μόνιμες ή έκτακτες του άρθρου 13.

Άρθρο 11.

Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος του Ε.Π.ΕΛ..

1. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του Ε.Π.ΕΛ., όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την ολομέλεια του Περιφερειακού Τμήματος. Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος ασκεί για την περιφέρειά της ανάλογα καθήκοντα με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγρ. 1 για τη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ.. Ο διορισμός εκπροσώπων του Ε.Π.ΕΛ. σε συμβούλια και επιτροπές γίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος μόνο για τις περιπτώσεις του νομού που το τμήμα έχει την έδρα του.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα που αποτελούν το Προεδρείο και από δύο μέλη. Ειδικά για Περιφερειακά Τμήματα με περισσότερα από 500 μέλη ο αριθμός των μελών της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται σε επτά. Η εκλογή γίνεται χωριστά για τις θέσεις του Προεδρείου και χωριστά για τα μέλη με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8. Η εκλογή γίνεται στην πρώτη συνέλευση της ολομέλειας του Περιφερειακού Τμήματος με φροντίδα του προηγούμενου Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή νέου Προέδρου ολομέλειας που θα εκλεγεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εκλογής.

Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις τουλάχιστον το ½ των μελών της. Μέλος που παραιτείται ή εκλείπει αντικαθίσταται από τους επιλαχόντες των ψηφοδελτίων κατά σειρά προτίμησης.

3. Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής τη συγκαλεί σε συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος επίσης φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων, εκπροσωπεί το Περιφερειακό Τμήμα και διευθύνει την υπηρεσία του, εντέλλεται τις πληρωμές, εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα, υπογράφει την αλληλογραφία του Τμήματος και μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή υπάλληλο για οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του εδαφίου αυτού. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα του από τον αντιπρόεδρο.

4. Οι παράγρ. 3, 4, 6 και 8 του άρθρου 8 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος.

Άρθρο 12.

Νομαρχιακές Επιτροπές Ε.Π.ΕΛ..

1. Σε κάθε νομό, εκτός από τους νομούς που εδρεύει το Ε.Π.ΕΛ. ή Περιφερειακό του Τμήμα, λειτουργεί Νομαρχιακή Επιτροπή Ε.Π.ΕΛ..

2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη. Στους νομούς που υπάγονται σε Περιφερειακό Τμήμα η εκλογή γίνεται από την Ολομέλεια του Περιφερειακού τμήματος και από μέλη Τμήματος πού έχουν είτε κατοικία είτε επαγγελματική εγκατάσταση στο νομό. Στους άλλους νομούς η εκλογή γίνεται από τα μέλη του Ε.Π.ΕΛ. που έχουν είτε κατοικία είτε επαγγελματική εγκατάσταση στο νομό.

3. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές Ε.Π.ΕΛ.:

 

α) επεξεργάζονται τα θέματα αποκλειστικά νομαρχιακού ενδιαφέροντος και

εισηγούνται σχετικά στην Ολομέλεια που τις έχει ορίσει ή στην αντίστοιχη

Διοικούσα Επιτροπή. Μπορεί επίσης να κάνουν προτάσεις και για γενικότερα

θέματα

β) ορίζουν τους εκπροσώπους του Ε.Π.ΕΛ. σε Επιτροπές ή άλλα όργανα

νομαρχιακού επιπέδου

γ) εκφράζουν τις απόψεις του Ε.Π.ΕΛ. σε νομαρχιακό επίπεδο πάντα μέσα στα

πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της Αντιπροσωπείας του Ε.Π.ΕΛ. ή του

αντίστοιχου οργάνου του Περιφερειακού Τμήματος

4. Σε περίπτωση αδυναμίας της Νομαρχιακής Επιτροπής για την άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητάς της μπορεί να ζητήσει την άσκηση αυτής από τα αρμόδια όργανα του κέντρου ή του Περιφερειακού Τμήματος αντίστοιχα.

5. Η Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ. ή η Ολομέλεια του Περιφερειακού Τμήματος κατά περίπτωση μπορεί να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από Νομαρχιακή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, όπως και αν παραιτηθεί ή εκλείπει μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής γίνεται εκλογή νέων μελών από την αρμόδια Ολομέλεια. Για την ανάκληση κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8.

Άρθρο 13.

Επιτροπές και ομάδες εργασίας του Ε.Π.ΕΛ..

1. Οι Μόνιμες Επιτροπές του Ε.Π.ΕΛ. είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για τα θέματα πού παραπέμπονται σ’ αυτές. Στις Μόνιμες Επιτροπές συμμετέχουν μέλη των Επιστημονικών – Τεχνικών Επιτροπών Ειδικοτήτων και λοιπά μέλη της Αντιπροσωπείας του Ε.Π.ΕΛ. καθώς και άλλα μέλη του Ε.Π.ΕΛ.. Όταν παρίσταται ανάγκη συγκροτούνται έκτακτες Επιτροπές για εξέταση ειδικών θεμάτων ή ομάδες εργασίας για την εκτέλεση συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού έργου στις οποίες εκτός από τα παραπάνω μέλη μπορεί να συμμετέχουν και επιστήμονες ή τεχνικοί άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του Ε.Π.ΕΛ.. Το έργο των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από τις συγγενέστερες ως προς το αντικείμενό τους μόνιμες επιτροπές ή Επιστημονικές – Τεχνικές Επιτροπές Ειδικοτήτων ή και απευθείας από τη Διοικούσα Επιτροπή.

2. Στα περιφερειακά τμήματα του Ε.Π.ΕΛ. μπορούν να συγκροτούνται μόνιμες και έκτακτες επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση τοπικής σημασίας θεμάτων. Για τη συμμετοχή σ’ αυτές εφαρμόζεται ανάλογα η παράγρ. 1.

3. Ο αριθμός και το αντικείμενο των μόνιμων επιτροπών καθορίζεται από την Αντιπροσωπεία του Ε.Π.ΕΛ. ή του Περιφερειακού Τμήματος κατά περίπτωση όπως ορίζεται στις περιπτώσεις στ και ε της παραγρ. 1 του άρθρου 7. Η σύσταση και συγκρότηση των επιτροπών αυτών γίνεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Π.ΕΛ. ή του Περιφερειακού Τμήματος κατά περίπτωση πού δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό έντυπο του Ε.Π.ΕΛ. χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η σύσταση των έκτακτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας γίνεται με αιτιολογημένες αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Π.ΕΛ. ή του Περιφερειακού Τμήματος κατά περίπτωση. Για τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.

5. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και των ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα του Ε.Π.ΕΛ. που αποφασίζουν για τη δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Οι λοιπές λεπτομέρειες λειτουργίας των επιτροπών και ομάδων ρυθμίζονται με κανονισμό που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17.

6. Στον προϋπολογισμό του Ε.Π.ΕΛ. και των Περιφερειακών του Τμημάτων προβλέπεται κάθε χρόνο ειδικό κονδύλιο για την κάλυψη των αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών και ομάδων εργασίας.

7. Για τις αμοιβές των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 14.

Εκλογές Ε.Π.ΕΛ..

1. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων του Ε.Π.ΕΛ. διενεργείται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου κάθε τρίτου έτους ταυτόχρονα στις έδρες όλων των νομαρχιών και των επαρχιών του Κράτους κάθε δε μέλος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται την ημέρα της εκλογής.

2. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων.

3. Για να είναι εκλόγιμο μέλος του Ε.Π.ΕΛ. πρέπει :

α) να μην στερηθεί της ελεύθερης διαχείρισης της περιούσιας του και

β) να μην έχει καταδικαστεί ούτε να είναι υπόδικος για αδικήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977 (ΦΕΚ Α 198), που έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση των αιρετών μελών των οργάνων του Ε.Π.ΕΛ..

4. Στις εκλογές της παρ.1 αυτού του άρθρου η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί υποχρέωση για όλα τα μέλη του Ε.Π.ΕΛ. και η αδικαιολόγητη παράλειψη της συνεπάγεται την επιβολή της χρηματικής ποινής της παρ.2 του άρθρου 30 αυτού του Π.Δ. εκτός αν συντρέχουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παραμένει ατιμώρητος όποιος δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα με τις διατάξεις για την εκλογή βουλευτών.

5. Με Π. Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αναφέρεται στη διεξαγωγή των εκλογών και κυρίως τα θέματα που αναφέρονται στη δημοσίευση της προκήρυξης των εκλογών, στον καθορισμό εκλογικών περιφερειών, στην υποβολή των υποψηφιοτήτων, στα ψηφοδέλτια και στον τρόπο που εκδηλώνεται η προτίμηση προς κάποιους απ' αυτούς, στην κατανομή των υπολοίπων σε όσες περιπτώσεις δεν αρκούν για την κατάληψη έδρας, στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η κατά νόμους ή περιφέρειες αντιπροσώπευση μέσα στον συνολικό αριθμό εδρών που αντιστοιχεί σε κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο, στην επιλογή θέσεως από πρόσωπα που εκλέγονται και ταυτόχρονα συμμετέχουν στα όργανα ένεκα άλλης ιδιότητας τους, στη μη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για την εκλογή οργάνων των Περιφερειακών Τμημάτων από εκλογές που ψηφίζονται εκτός της περιφέρειας του τμήματος, στον αριθμό των εκλογικών τμημάτων σε κάθε έδρα νομού και στη σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών, στη σύσταση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων στον τρόπο ανακήρυξης αυτών και γενικά στις δαπάνες στην οργάνωση και διεξαγωγή των εκλογών και στην εξαγωγή του αποτελέσματος τους. Με όμοιο Π. Δ/γμα ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αναφέρεται στην εποπτεία πάνω στη διενέργεια των εκλογών και την αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται η αντικατάσταση ή αναπλήρωση με το νόμο αυτόν.

6. Ο χρόνος διενέργειας των εκλογών που ορίζεται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου μπορεί να μετατίθεται μέχρι πέντε μήνες κατ' ανώτατο όριο σε περιπτώσεις που ο χρόνος αυτός ή το προηγούμενο απ' αυτόν δίμηνο συμπίπτει με το χρόνο διενεργείας βουλευτικών εκλογών ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή τη διενέργεια των εκλογών των οργάνων του Ε.Π.ΕΛ. κατά το χρόνο που ορίζεται στην παραγρ. 1αυτού του άρθρου. Η μετάθεση του χρόνου των εκλογών σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία μετατίθενται ανάλογα και όλες οι προθεσμίες οι σχετικές με τις εκλογές και ρυθμίζονται όλες οι υπόλοιπες αναγκαίες λεπτομέρειες.

 

Άρθρο 15.

Λειτουργία συλλογικών οργάνων.

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αντιπροσωπείας, κανονίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, των Περιφερειακών Τμημάτων, της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Π.ΕΛ., των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και των επιτροπών επιστημονικών – τεχνικών ειδικοτήτων, ειδικότερα δε οι προθεσμίες πρόσκλησης για τις συνεδριάσεις, τα της ψηφοφορίας και ο τρόπος σύνταξης και επικύρωσης των πρακτικών σε κάθε περίπτωση.

 

Άρθρο 16.

Αποζημίωση

1. Στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, στο Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής και στους Προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως σε ποσοστό μέχρι 50% των καταβαλλόμενων στον Πρόεδρο του Ε.Π.ΕΛ. που ορίζονται όπως στην παράγραφο 1.

2. Στα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και των Επιτροπών Τμημάτων ειδικοτήτων Μελών, καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Στα Μέλη του Ε.Π.ΕΛ. που μετακινούνται από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των συλλογικών του οργάνων ή για εκτέλεση ανατεθείσας εργασίας, ανεξάρτητα από άλλη τυχόν αμοιβή τους, καταβάλλεται αποζημίωση εκτός έδρας για αντιμετώπιση των σχετικών δαπανών.

 

Άρθρο 17.

Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Ε.Π.ΕΛ. εκδικάζονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια και ύστερα από έφεση από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων.

2. Πειθαρχικά Συμβούλια συνιστώνται από ένα στην έδρα του Ε.Π.ΕΛ. και στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια στην έδρα του Περιφερειακού Τμήματος είναι αρμόδια για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Τμήματος ανεξάρτητα από τον τόπο που έχει διαπραχθεί το παράπτωμα. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο στην έδρα του Ε.Π.ΕΛ. είναι αρμόδιο για τις παραβάσεις όλων των άλλων μελών του Ε.Π.ΕΛ..

3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο εδρεύει στην έδρα του Ε.Π.ΕΛ. και είναι αρμόδιο για τις εφέσεις κατά αποφάσεων όλων των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

4. Η έφεση όπου προβλέπεται ασκείται με κατάθεση στη Γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση.

5. Από τη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και οι υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, που υπάγονται στις πειθαρχικές διαδικασίες που ισχύουν για το φορέα τους.

6. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι επταμελή. Πέντε από τα μέλη κάθε Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των τακτικών μελών του Ε.Π.ΕΛ. που έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε έτη άσκησης του επαγγέλματος, κατά τις αρχαιρεσίες των οργάνων του Ε.Π.ΕΛ. με ισάριθμους αναπληρωτές ανεξάρτητα από ειδικότητα και τα υπόλοιπα δύο ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και είναι μέλη του Ε.Π.ΕΛ. δημόσιοι υπάλληλοι. Το κάθε πειθαρχικό συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει τον πρόεδρο του και τον αναπληρωτή του. Η θητεία του Προέδρου συμπίπτει με τη θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να μετέχουν συμβουλευτικά, χωρίς ψήφο, ο νομικός σύμβουλος του Ε.Π.ΕΛ. ή άλλοι δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ εφέτες, οριζόμενοι από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ. ή από τις Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων, που στην έδρα τους εδρεύει Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Ειδικά το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας έχει 9 μέλη από τα οποία έξι εκλέγονται όπως παραπάνω και τρία ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και είναι μέλη του Ε.Π.ΕΛ. δημόσιοι υπάλληλοι. Το Συμβούλιο αυτό στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους του και ισάριθμους αναπληρωτές.

7. Τα αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκλέγονται με άμεση, μυστική ψηφοφορία και με απλή αναλογική κατά συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο. Για τα πειθαρχικά συμβούλια στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων ψηφίζουν μόνο τα μέλη του Τμήματος και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας τα υπόλοιπα μέλη του Ε.Π.ΕΛ. εφόσον έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η εκλογή των αιρετών μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται με καθολική ψηφοφορία των μελών του Ε.Π.ΕΛ..

8. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι πειθαρχικές ποινές και οι σχετικές διαδικασίες καθορίζονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Άρθρο 18.

Κωδικοποίηση Διατάξεων

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο μεταγλωτιζόμενες οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για το Ε.Π.ΕΛ.. Αν είναι αναγκαίο, για την πληρότητα της κωδικοποίησης μπορεί να μεταβάλλεται η σειρά, η αρίθμηση, η φραστική διατύπωση των άρθρων και παραγράφων και να γίνεται προσαρμογή των διατάξεων προς άλλες τυχόν ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 19.

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι εργαζόμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο ΦΕΚ μη πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν επαγγελματική εμπειρία δεόντως αποδεικνυομένη 10 ετών τουλάχιστον στους Τομείς ΤΠΕ, δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός να εγγραφούν ύστερα από αίτησή τους ως πάρεδρα μέλη του Ε.Π.ΕΛ..

2. Τα Πάρεδρα μέλη που εγράφησαν βάσει της παραπάνω παραγράφου 1 δύνανται να γίνουν τακτικά μέλη με τη προσκόμιση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας εντός 2 ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους.

3. Οι πρώτες εκλογές μετά την ισχύ του νόμου αυτού θα διενεργηθούν κατ’ εξαίρεση σε χρόνο που ορίζεται με Υπουργική απόφαση και για τις εκλογές αυτές θα ρυθμισθούν με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης όλα τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 14.

4. Μέχρι την διάρθρωση των Περιφερειακών Τμημάτων του Ε.Π.ΕΛ., όλα τα θέματα αναφέρονται στην Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Π.ΕΛ..

5. Όπου προβλέπεται γνώμη του Ε.Π.ΕΛ. ή των οργάνων του, η γνώμη αυτή παρέχεται μέσα σε τασσόμενη προθεσμία. Αν αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το αρμόδιο κρατικό όργανο ενεργεί και χωρίς την γνώμη του Ε.Π.ΕΛ..

 

Άρθρο 20

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος τους Κράτους.

 

Αθήνα,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους

Αθήνα,

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ