ΠΑΣΥΠΛ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

         ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

---

 

           ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

 
 

 

 

 

 


ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως είναι διαπιστωμένο η επιμόρφωση-μετεκπαίδευση των υπαλλήλων, σε όλο το εύρος του Δημόσιου και ευρύτερου τομέα, αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη προκειμένου τα στελέχη αυτά να είναι ικανά να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των υπηρεσιών και στις απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών, με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και των ωφελημάτων της χρήσης τους για  την Κοινωνία της Πληροφορίας.

 

Ο ΠΑΣΥΠΛ ύστερα από σχετικά αιτήματα μελών του, εκτιμώντας παράλληλα την αναγκαιότητα για Επιμόρφωση - Εξειδίκευση σε κύρια και εξειδικευμένα πεδία εφαρμογών της Πληροφορικής, της Διοίκησης και της Οικονομίας λειτουργεί σύμφωνα με το Καταστατικό του και το Ν. 1264/82,  Κέντρο Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης μη κερδοσκοπικό, για την διεξαγωγή υψηλού επιπέδου Σεμιναρίων, με σκοπό την βελτίωση και επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων και στόχο την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών. Στα σεμινάρια διδάσκουν εισηγητές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Ειδικευμένοι επαγγελματίες με μεταπτυχιακές σπουδές και σημαντική πρακτική εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Με βάση την ισχύουσα Συλλογική συμφωνία με το ΥΠΕΣΔΔΑ όπως προβλέπεται από τον Νόμο, η Υπηρεσία ή ο ενδιαφερόμενος αιτούνται την συμμετοχή στα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια, καλύπτοντας το κόστος της δαπάνης λειτουργίας τους[1]. Κατόπιν της σχετικής αίτησης ο ΠΑΣΥΠΛ (που μπορεί να προσαρμόζει το Σεμινάριο στις ειδικές ανάγκες της υπηρεσίας), υποβάλλει το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών και το κόστος λειτουργίας του και προγραμματίζει την συμμετοχή του ή των υπαλλήλων στο ανάλογο σεμινάριο.

Μετά την επιτυχή αποφοίτηση του συμμετέχοντα χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό επιμόρφωσης και εκδίδεται κατόπιν εξέτασης το αντίστοιχο αναγνωρισμένο από το Δημόσιο πιστοποιητικό από Διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Ειδικά για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ τα σεμινάρια είναι άνευ κόστους καθότι καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από την υπηρεσία τους με χρήση του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (η υπηρεσία ήδη καταβάλει υποχρεωτικά μηνιαίως ποσά υπέρ εκπαίδευσης βάσει του νόμου). Αναλυτικές πληροφορίες και έντυπα παρέχονται από τον ΠΑΣΥΠΛ.

 

[1] Επισήμανση: Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ισχύοντος Κώδικα Δημοσίων υπαλλήλων (Ν. 3528, ΦΕΚ: Αρ. Φύλλου 26, τΑ΄, 9/2/2007) και το άρθρο 54 για τους Δημοτικούς υπαλλήλους (Ν. 3584, ΦΕΚ: Αρ. Φύλλου 143, τΑ΄, 28/6/2007:

«Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης…» και «Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη την διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και τον βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει την μορφή εξειδίκευσης. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική».

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός στόχος των Σεμιναρίων Εξειδίκευσης και επικαιροποίησης Γνώσεων είναι η παροχή στους συμμετέχοντες υπαλλήλους, εφαρμοσμένων δεξιοτήτων με βάση το βιωματικό μοντέλο μάθησης, μέσω πραγματικής πρακτικής άσκησης (on job training), ώστε με την αποφοίτησή τους να έχουν την δυνατότητα άμεσης εφαρμογής και αξιοποίησης των γνώσεων που απέκτησαν στην καθημερινή εργασία τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν.

 

ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Σε όλους τους Υπαλλήλους ανεξάρτητα από κλάδο και βαθμό, που έχουν το ενδιαφέρον και τη θέληση, να εξειδικευτούν θεωρητικά και πρακτικά στα αντίστοιχα αντικείμενα επαγγελματικής κατάρτισης με την υποχρέωση:

α) να προσφέρουν στη συνέχεια τις αποκτημένες πρακτικές γνώσεις και εμπειρία σε οποιαδήποτε εργασία της υπηρεσίας τους.

β) να αναλάβουν πρωτοβουλία οι ίδιοι προτείνοντας συγκεκριμένες ενέργειες και εφαρμογές που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με βασικούς στόχους την αύξηση της παραγωγικότητας, την βελτίωσή της ποιότητας και την αποφυγή η βελτιστοποίηση υπαρχόντων γραφειοκρατικών διαδικασιών της υπηρεσίας τους.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

·         Συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στο Τμήμα Προσωπικού της υπηρεσίας του, για έγκριση της συμμετοχής του. Μετά τη σχετική έγκριση, αποστολή αντιγράφου της με φαξ στον ΠΑΣΥΠΛ, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έναρξη της εκπαίδευσής του.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

·         Τμήματα 10μελή (ολιγομελή για καλλίτερη εμπέδωση των γνώσεων)

·         Μια (1) θέση / τμήμα για αυτούς που προστατεύονται από ειδικές διατάξεις

·         Χρήση λογισμικού τελευταίας έκδοσης

·         Αντιστοιχία εκπαιδευόμενου ανά Η/Υ: 1/1

·         Υπολογιστικά Συστήματα (Η/Υ) σύγχρονης τεχνολογίας

·         Αντιστοιχία Θεωρητικής και Πρακτικής άσκησης στο σύνολο των ωρών: 40:60% (Πρότυπο ISO)

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΑΣΥΠΛ

Την ευθύνη και τον έλεγχο (οργανωτικό, συντονιστικό) των Σεμιναρίων Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης έχει το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠΛ δια του Προεδρείου του Συλλόγου, οι οποίοι και υποβάλλουν ειδική έκθεση αξιολόγησης στο Δ.Σ. του Συλλόγου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECDL, CAMBRIDGE

ΒΑΣΙΚΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Αντικείμενα

Διάρκεια

(60 ώρες)

Αντικείμενα

Διάρκεια

(40 ώρες)

Χειρισμός Η/Υ

4

Βασικές Έννοιες Η/Υ

4

Windows

10

Access

20

Word

20

PowerPoint

8

Excel

20

Δακτυλογραφία Τυφλό Σύστημα GR-GB

8

Internet

6

Πρακτική (Case study)

Σύνολο 100 ώρες

 

Αποτελεσματική δωρεάν προετοιμασία με ειδικές ασκήσεις και θέματα εξετάσεων για το αναγνωρισμένο από το Δημόσιο και ΑΣΕΠ Πιστοποιητικό Πληροφορικής ECDL

 

 

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECDL EXPERT

Αντικείμενα

Διάρκεια

Αντικείμενα

Διάρκεια

Word Advanced

15

Access Advanced

20

Excel Advanced

15

PowerPoint Advanced

10

Εκτενής πρακτική εφαρμογή (Case study)

 

Ολοκληρωμένο Πιστοποιητικό EXPERT ανωτέρου επιπέδου  -  Σύνολο 60 ώρες

(Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πιστοποιηθεί και σε μία μόνο ενότητα)

 

---

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για τα προγράμματα που ακολουθούν χορηγούνται διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά, ανάλογα με το αντικείμενο και  κατόπιν επιτυχούς εξέτασης,

από το University of Cambridge, ECDL-EUCIP, Microsoft, Oracle, Cisco

και λοιπούς κατασκευαστές λογισμικού

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Λειτουργία & Συντήρηση

Πληροφοριακών Συστημάτων

Ένα έτος (600 ώρες)

 

Απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού

European Certification of Informatics Professional (EUCIP)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Προγραμματισμός σε C++

40

Προγραμματισμός σε

Visual Basic

40

Προγραμματισμός Pascal / Delphi

60

Προγραμματισμός σε

Oracle

60

Πρακτική εφαρμογή (Case study)

 

Για την Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (Στατιστικές - Ερευνητικές Δραστηριότητες,

Διοικητικά, Λογιστικά, Εμπορικά & Ασφαλιστικά Πακέτα)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – INTERNET

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Front Page

HTML

30

Macromedia Flash

30

Προγραμματισμός σε JAVA

40

Dream weaver

30

Ανάπτυξη Ιστότοπων WEB και Ιστοσελίδων

 

Απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ECDL Web Designer

 

 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας

με PhotoShop

30

Επεξεργασία ήχου, εικόνας, βίντεο,

DVD Authoring

30

Corel Draw

30

Illustrator

30

Quark Xpress

30

Director / Premier

30

 

Απόκτηση διεθνούς διπλώματος ECDL Image Maker

 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Σχεδίαση (2D KAI 3D) με το AutoCAD

40

Δημιουργία Κινούμενων Εικόνων με το

3D Studio Max

(Animation 3d)

 40

Απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ECDL CAD

 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

Υλικό Υπολογιστικών Συστημάτων

10

Βλάβες & Συντήρηση Δικτύων

15

Υλικό & Λογισμικό Δικτύων

10

Λειτουργικό Σύστημα LINUX

30

Εγκατάσταση -Διαχείριση Δικτύων

15

Λειτουργικό Σύστημα Ms Windows Server

30

Απόκτηση διεθνούς πιστοποιητικού ECDL - CISCO

 

 

---

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ City&Guilds

s  Πρόγραμμα αποτελεσματικής Εξυπηρέτησης Πελατών

 

s  Πρόγραμμα  ολοκληρωμένης Γραμματειακής Υποστήριξης

Σεμινάρια που πραγματεύονται σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες, έτσι ώστε ο υπάλληλος

να είναι ικανός και αποτελεσματικός στις επαφές του με άλλα στελέχη και τους πολίτες

 

 

Ξένες Γλώσσες & Πιστοποίηση

Εκμάθηση και χρήση Γλωσσών με σενάρια στην εργασία

Αγγλικά - Γαλλικά - Ισπανικά - Ιταλικά - Γερμανικά

Επίπεδο

Διάρκεια (μήνες)*

Basic

9

Advanced

9

Expert

 

9

 

*Συνεκτιμάται το επίπεδο γνώσης κάθε Γλώσσας

Απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού City&Guilds

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Αντικείμενα

Διάρκεια (ώρες)

ibstpi

Διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για

την εκπαίδευση, απόδοση & διδασκαλία  Βιωματική εκπαίδευση ενηλίκων

100

Δύο επίπεδα (βασικό και εξειδίκευσης),

 50 ωρών έκαστο

Απόκτηση κατόπιν εξέτασης,

«Επαγγελματικού Πιστοποιητικού Ικανοτήτων Εκπαιδευτή»

του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού

International Board of Standards for Training, Performance and Instruction

(ΠΑΣΥΠΛ: Αποκλειστικά δικαιώματα για Ελλάδα και Κύπρο)

 

 

 

---

 

Διπλωμένη γωνία: LΟ  χρόνος εκπαίδευσης είναι σύμφωνος με τη διεθνή πρακτική και αφορά στην εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται από έναν υποψήφιο – ο οποίος έχει περιορισμένες γνώσεις στο συγκεκριμένο επίπεδο – για να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις.

Ο χρόνος εκπαίδευσης είναι δυνατόν να διαμορφώνεται και διαφοροποιείται τόσο από τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων όσο και από τον τρόπο και τη μεθοδολογία εκπαίδευσης που παρέχεται (Blended Mentoring Learning).

ì

 

Για κάθε σχετική πληροφόρηση ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον ΠΑΣΥΠΛ

 

i  ΠΑΣΥΠΛ: Γλάδστωνος 10, Αθήνα (Κέντρο)   Å2 210 3804404

 

---

 

 

4  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ σχετικά με την ύλη, τις εξεταζόμενες ενότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε προγράμματος θα βρείτε στην αμέσως επόμενη επιλογή του κεντρικού menu: «Πιστοποίηση Γνώσεων Η/Υ»